INTRODUCERE

Prezenta politica de confidențialitate vă oferă detaliile privind colectarea și procesarea datelor personale prin utilizarea site-ului nostru www.denisalex.ro , inclusiv orice informații pe care le puteți primi prin vizitare site-ul nostru.

Scop – definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personale si Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care DENISALEX SRL deruleaza contracte ocazionale, reprezentantilor legali ai Clientului, Imputernicitilor Clientului.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al  DENISALEX SRL

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre  DENISALEX SRL si se aplica urmatoarelor persoane, denumite impreuna in mod generic „Persoane vizate”:
– Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care  DENISALEX SRL încheie contracte ocazionale, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului,;
– Persoanele de contact, reprezentantii legali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al  DENISALEX SRL

– Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al  DENISALEX SRL;
– Angajatii  DENISALEX SRL;
– Vizitatorii site-ului  DENISALEX SRL.

Relatia DENISALEX SRL – Client persoana fizica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care DENISALEX SRL deruleaza contracte ocazionale, reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului,;

In vederea comercializării serviciilor prestate DENISALEX SRL prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa.

Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre DENISALEX SRL apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului (denumiti ‘’Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre DENISALEX SRL la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau pe parcursul derularii acestora.

CE DATE COLECTĂM DESPRE DVS.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot identifica o persoană. Acestea nu includ date anonime.

Putem procesa anumite tipuri de date personale despre dvs. astfel:

– Datele tehnice pot include datele cu care va conectați, adresele de protocol internet, tipul și versiunea de browser, tipuri și versiuni de browser plug-in, setarea fusului orar și locație, sistem de operare și platformă și alte tehnologii pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest site.

– Datele de utilizare pot include informații cum să folosiți pagina noastră web.

Date sensibile

Nu colectăm nicio dată sensibilă despre dvs. Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri și infracțiuni penale.

CUM COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Colectăm datele despre dvs. printr-o varietate de metode inclusiv:

– Tehnologii sau interacțiuni automate: Pe măsură ce folosiți site-ul nostru, putem să colectăm automat Date tehnice despre echipamentele dvs., acțiunile de navigare și modelele de utilizare. Colectăm aceste date prin utilizarea de fișiere cookie, server logs și tehnologii similare. Putem de asemenea să primim Date Tehnice despre dvs. dacă vizitați alte pagini web care folosesc cookie-urile noastre.

DENISALEX SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor), și anume:

1. Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective și la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

2. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

3. Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are in vedere un interes legitim al operatorului.

4. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporț

5. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimtamantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaț

6. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului General privind Protecția Datelor, va puteti adresa la adresa de email: contact@denisalex.ro

CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Confidentialitatea datelor cu caracter personal si conformarea cu normele legale aplicabile in domeniu reprezinta una dintre preocuparile principale ale DENISALEX SRL, urmarindu-se in permanenta asigurarea securitatii datelor si respectarea cerintelor in materie.
In consecinta, confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale DENISALEX SRL si pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor.
Este posibil ca angajatii DENISALEX SRL, in indeplinirea atributiilor de zi cu zi, sa prelucreze date apartinand clientilor persoane fizice, reprezentantilor legali ai clientilor persoane juridice si ai prestatorilor de servicii/utilitati cu care DENISALEX SRL, a incheiat relatii contractuale, ai imputernicitilor, ai delegatilor, ai actionarilor/asociatilor persoane fizice etc.
Pregatirea angajatilor se desfasoara periodic, luand in considerare intotdeauna modificarile legislative. Acestea vizeaza aspecte privind modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluari privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.
Partenerii contractuali ai DENISALEX SRL, furnizori de bunuri sau servicii care, in executarea contractului incheiat cu DENISALEX SRL, prelucreaza date cu caracter personal, se obliga sa respecte dispozitiile relevante ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si sa oblige angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispozitii.
In acest context, partenerul contractual garanteaza ca angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de Servicii au fost informati si instruiti in masura suficienta cu privire la prevederile legale in domeniul protectiei Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fara limitare la prevederile legale ale Regulamentului , la cerintele minime de securitate a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, precum si cu privire la caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre Client sau pe care ajung sa le cunoasca in decursul desfasurarii relatiilor contractuale si ca acesti angajati si/sau terti s-au obligat apoi in scris la a respecta confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si la pastrarea secretului profesional.
De asemenea, partenerul contractual are obligatia sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el in orice alt mod. In special, are obligatia sa protejeze datele cu caracter personal la care are acces si sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu DENISALEX SRL, impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice tip ale angajatilor sau tertilor, precum si impotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. PERIOADA DE RETENȚIE A DATELOR

DENISALEX SRL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate, cu excepția avocaților colaboratori autorizați si persoanelor imputernicite, cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele DENISALEX SRL din România sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului www.denisalex.ro ori în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a DENISALEX SRL, a colaboratorilor sau a persoanelor împuternicite.

DENISALEX SRL îsi ia angajamentul de a proteja informatiile pe care ni le comunicati si protejeaza informatiile culese prin proceduri fizice si manageriale menite sa previna accesul neautorizat si divulgarea datelor, sa mentina exactitatea datelor si sa asigure utilizarea corespunzatoare a informatiilor.

CONTACT PROTECTIA DATELOR

 

In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciati ca va sunt necesare clarificari suplimentare, ne puteti contacta la adresa de email: contact@densialex.ro